ROC Midden Nederland is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs voor volwassen (VAVO Lyceum), bedrijfsopleidingen en participatieonderwijs in de provincie Utrecht.

Wij verzorgen met 1800 medewerkers het onderwijs voor ongeveer 24.000 studenten (ruim 18.000 mbo-studenten, 1100 studenten aan het VAVO Lyceum, ruim 3.000 deelnemers aan Participatieopleidingen en circa 900 studenten van Bedrijfsopleidingen). Samen met gemeenten, werkgevers, (koepel)organisaties, onderwijs- en maatschappelijke instanties bieden we onderwijs op maat dat goed aansluit bij uiteenlopende wensen en eisen. We slagen in onze opdracht als onze studenten en de bedrijven en instellingen waarvoor wij opleiden tevreden zijn over ons onderwijs.

We verzorgen kwalitatief goed onderwijs. Ons onderwijs is gericht op het kwalificeren voor werk en maatschappelijke participatie, rust toe tot vakbekwaamheid en burgerschap, en biedt perspectief op persoonlijke ontplooiing en verdere studie. Wij staan voor kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Beroepsopleidingen

De beroepsopleidingen worden aangeboden via onze twaalf colleges. Zij opereren dicht op de markt, samen met bedrijven en partners. De opleidingen worden gezamenlijk ingericht, zodat het aanbod optimaal aansluit op de vraag. De bedrijven zelf hebben een uitdrukkelijke rol bij de invulling van het onderwijs van de Colleges. Dit co-makership leidt tot voortdurende kwaliteitsverbetering van het onderwijs en leidt de studenten op tot goed inzetbare arbeidskrachten.
 

Bedrijfsopleidingen

Via Bedrijfsopleidingen stelt ROC Midden Nederland kennis en expertise van de onderwijsorganisatie beschikbaar voor de zakelijke en particuliere markt. Wij verzorgen hier de voorbereiding voor bbl-incompanytrajecten (bbl: beroepsbegeleidende leerweg), maatwerkcursussen en vakgerichte trainingen, ofwel het contractonderwijs. Voor zowel regionale als landelijke klanten. Ook werken wij samen met andere opleidingsinstituten en partners.
 

Participatieopleidingen

In de participatiemarkt staan volwassenen met een educatieve of sociaal-maatschappelijke achterstand centraal. Voor bedrijven is het met name interessant om laaggeletterde en allochtone werknemers die de taal nog onvoldoende beheersen, een maatwerktraject aan te bieden. Gemeenten kunnen voor inburgeraars Geïntegreerde Trajecten of AKA-trajecten inkopen. Bij re-integratie gaat het om het reduceren van uitkeringen en het realiseren van arbeidsmarktparticipatie van (jeugdige) werklozen, arbeidsongeschikten en terugkeer van zieken op de werkplek. De opdrachtgevers zijn gemeenten en intermediairs.

VAVO Lyceum

Op het VAVO Lyceum, het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, komen mensen die al eerder onderwijs hebben genoten, maar nu een diploma of deelcertificaat willen halen voor vmbo-tl, havo en vwo. Ze volgen alleen de vakken die ze nodig hebben, bijvoorbeeld om een diploma te kunnen halen dat goed aansluit bij een vervolgopleiding of een werkkring op een ander niveau.